Alkotmány

A hu-Rightpedia wikiből

Alkotmány, az állam szervezetére s a főhatalom működésére, vonatkozó alaptételek összessége. Minden államnak van szervezete s így A.-a, sőt néha más nagyobb társadalmi alakulatoknál (vallásfelekezeteknél) is szólunk A.-ról. Általában azonban A. alatt azt az államrendet értjük, amelyben a főhatalom a nemzet részvételével e az államhatalmi ágak: szabályalkotás, végrehajtás, bíráskodás egymástól nagyjában elválasztva, a jogbiztonság szem előtt tartásával gyakoroltatnak. Az államforma mellékes, A.-os állam lehet monarchia éppúgy, mint köztársaság. Ma a művelt népek általában A.-os állami életet élnek, amelyben az állampolgárok jogai biztosítva vannak és pedig v. írott jogforrásokban, v. szokásjogi alapon. írott jogforrásokon nyugszanak, különösen az alkotmánylevélben kidolgozott charta-A.-ok, szokásjogi alapon fejlődtek a történeti A.-ok. A történeti és charta-A.-ok közt az a különbség, hogy az utóbbiban valamely állam szervezete és működése új alapokra helyeztetik s az A. rendszerint egyöntetűbb, valamely politikai célnak megfelelően részeiben összhangzóbb.

Alkotmánytörténet

A történeti A., amely a nemzetnek hosszú, néha évezredre visszamenő élettartama alatt alakult ki, annak szellemét, jogérzetét tükrözi vissza. Az A.-levél tartalma világosabb, könnyebben bizonyítható, de könnyebben módosul is ("papiros-A."), a történeti A. eszményeiben, vezérelveiben él, részeiben különböző korszakok felfogását képviseli, de a nép szellemével van összhangban, ellentét Irányelvei s a közfelfogás közt alig merül fel. A gyakorlatban különben a kétféle A.-nyal tiszta formában nem találkozunk. A történeti A.-nak vannak írott részei s a charta-A. nem zárja ki teljesen a történeti hagyományokat. Különösen zavaros a helyzet, még az alkotmányosság szempontjából is, ha valamely A.-reformot kierőszakoltok, esetleg egyezkedés eredménye, v. a nemzetre reáoktrojálták. A charta-A.-okat gyakran azzal védik, hogy módosításuk nem a rendes törvényhozási úton történhetik, hanem azt különleges szervezetű alkotmányozó gyűlés végzi (merev alkotmányok). Ily garanciákra, amint a tapasztalat mutatja (Magyarország, Anglia), a történeti A. nem szorul.