Idézetek zsidókról

A hu-Rightpedia wikiből

Zsidókról a zsidóktól

Ha valaki egyszerű tényként közöl valamit a zsidóságról, és az számukra negatív, egyből rásütik az antiszemita bélyeget. (Lásd David Irwing ide vágó mondatát!) A „kiválasztott" népről nem lehet dehonesztáló kijelentéseket tenni, az főbenjáró bűn. Az alábbi idézetek a zsidóságról szólnak, mind zsidó embertől származnak, ezért az antiszemitizmus vádja még véletlenül sem érheti őket. Egy-egy embert ugyan lehet hazugsággal vádolni, de ilyen sokat bajos lenne. Találó Klemens Wenzel herceg mondata: „Semmi sem sebez jobban az igazságnál."

A Napoleon által 1807-re egybehívott nagy zsidó Synhedrium előkészítő ülésén mondta Salamonm Lipmann Gerfpbeer rabbi: „Ne feledjük, hogy honnnan származunk! Nem „német” zsidóktól és nem „portugáloktól” szétszóródva a földön egyetlen népet alkotunk!”

Az Archives Israelites hirdette 1864-es évfolyamában: „ Mi zsidók vagyunk, mert zsidónak születtünk. A zsidó szülőktől származó gyermek mindig zsidó. Születésével a zsidóság minden kötelessége reá hárul… Mi nem azért vagyunk zsidók, mert körülmetéltettünk, hanem azért metéltetjük körül gyermekeinket mert zsidók vagyunk. A zsidóság pecsétjét születésünk nyomja reánk. E pecsétet sohasem vethetjük le. Még az a zsidó, aki megtagadta vallását és megkereszteltette magát, még az sem szűnik meg zsidó lenni. Mindig alávetve marad a zsidóság minden kötelmének.”

Gans Edward zsidó egyetemi tanár vallotta: „A keresztség, sőt a keresztelődés sem ér semmit. Mi még századik ivadékunkban is zsidók maradunk, mint háromezer évvel ezelőtt voltunk. Még tízszeres kereszteződésben sem vesztjük el fajtánk illatát (a foetor judicust) s fajtánk bármilyen nővel való összeköttetésünkben is uralkodó marad: ifjú zsidók lesznek belőle.”

A Huszadik Század, háborúelőtti szabadkőműves folyóirat egyik körkérdésére, írta Lukács Leó ügyvéd: „A zsidó nép zöme sohasem akart teljesen asszimilálódni. Az életösztön a zsidó népben hihetetlenül erős volt és ez tette lehetővé azt, hogy a zsidó nép a legnehezebb életviszonyok közepette is fenn tudott maradni.”

Boross László mondta ugyanezen az ankéton: „A legrégebbi kapitalisztikus faj pedig Európában a zsidó, mert az évszázadok óta kapitalisztikus gondolkozásmód nála fajilag beidegzett. A faji tulajdonságok ugyanis a faj életmódjából erednek, a zsidók pedig régóta kapitalisztikus életmódot folytatnak…”

Fejér Lajos írta a zsidóságról szóló remek munkájában: „Az antiszemitizmus helytelen kifejezés, mert feltételezi a zsidóság teljesen passzív szerepét a folyamatban. Ez tévedés. Amely faj a másikkal való keveredést, vagy pláne összeolvadást a hozzáférhetetlen valláserkölcs blokádja alá helyezi, az az emberi összetartozás érzését a legsajátabb módon formailag és eredményben saját fajára korlátozta. Ezzel minden társadalmat, melyben élt maga ellen provokált.”

„A zsidó az önmagára vonatkozó kérdéssel, az örök zsidókérdéssel szemben képtelen tárgyilagosságra. Képtelen megérteni a gyűlöletet, amit kelt; pedig mindig és mindenütt felkelti.”

„...ma egyetlen politikai akció, semmiféle tanácskozás nép és nép között, egyetlen külpolitikai terv és sakkhúzás sem vihető végbe, amit ne a cionista titkos szövetség szervei irányítanának, vagy legalábbis nem ezeknek a beható felügyelete és ellenőrzése alatt történnék." (Arthur Trebitsch)

„Az a tény, hogy a zsidóság veszedelem mindenre, ami nem-zsidó, senkit sem hökkenthet meg." (Cheskel Zwi Klötzel)

„A zsidó nép...a világ fölötti uralmát a többi fajok egyesítésével fogja elérni." (Baruch Lewy)

„Csak a zsidó tartja faját az emberiség legfelsőbbrendűjének, és nem szövetséget kíván más fajokkal, hanem mindannyiuk legyőzését és végső felemelkedését egy faji Messiás uralma alatt." (Goldwin Smith)

„Mi zsidók megrontottuk Európa összes fajának vérét. Egészében véve, minden el van zsidósítva... Lelkünk a világ fölött uralkodik. Mi vagyunk az Urak." (Kurt Münzer)

„Lesz világkormányunk, akár tetszik, akár nem. Az egyetlen kérdés, hogy ez a kormány, hódítással vagy megegyezéssel jön létre." (Paul Warburg)

„Büszkén hordhatjuk a fejünket és különleges megbecsülésre tarthatunk igényt. Nemcsak egyenjogúnak kell lennünk, hanem előjogok is megilletnek." (Bernard Cohn)

„Mi zsidók vagyunk a pusztító erő és maradunk a pusztító erő. Semmit olyat sem tehetsz ami igényeinknek megfelelne." (Maurice Samuels)

„Zsidó jellemvonás a konok törekvés munka nélkül értéket produkálni, vagyis, minthogy ez önmagában képtelenség, értéket előteremteni csalással, vesztegetéssel, tőzsdemanőverekkel, a sajtóban terjesztett hamis híresztelésekkel, ezeket eltulajdonítani, aztán a munka reális értékeivel kicserélve másokra sózni." (Conrad Sittenfeld)

„Csak a zsidók kereskedelmi forgalma az, amely értéket teremt. A munka erre nem képes." (Rulf rabbi)

„Mi a zsidóság világi alapja? A gyakorlati igény, az önzés...Mi a zsidók világi kultusza? A kufárkodás. Ki a földi istenük? A pénz." (Karl Marx)

"A háborúk a zsidók aratásai. Ezekért az aratásokért kell e keresztényeket megsemmisítenünk és aranyukat magunkhoz venni." ( Reichorn főrabbi)

„A vérfertőzés büntetésének lényegbeli alapja a függő helyzettel való visszaélés. Ebből minden további nélkül levezethető, hogy a testvérek közötti vérfertőzésnél nincs helye a büntetésnek." (Kurt Rosenfeld)

„A világ egyetlen népének sincs ennyi idegbetege, öngyilkosa, betege és venerikusan fertőzöttje." (Felix Aaron Theilhaber)

„A keresztényekben büszkeség és alázat, a zsidókban hencegés és csúszás-mászás küzd egymással. Azokban önérzet és töredelem, emezekben arcátlanság és meghunyászkodás." (Otto Weininger)

„Mi a harmadik nemzedékben is éppen olyan zsidók maradunk, mint háromezer év óta. Fajunk a szagát nem veszíti el a tizedik keresztezés után sem...ismét csak zsidók fognak születni." (Eduard Gans)

El fog jönni az a nap, amikor minden olyan népnek, akik között zsidók laknak, fel kell tennie a kérdést, hogy mindannyiukat kiutasítja; ez a kérdés az élet és halál kérdése lesz, az egészség vagy krónikus betegség kérdése, a békés létezés vagy az állandó szociális láz kérdése. Liszt Ferenc

Az adózó nép szegénységének veszedelmesebb forrása nem lehet, mint a zsidók szemlátomást való szaporodása. Mely országban a zsidók megszaporodnak, az vagyoni végromlás szélén áll. Kölcsey Ferenc, (A szatmári adózó nép állapotárul, 1830)

Az angol nemzet egyenjogúsíthatta a zsidó fajt. Mert ha például én egy palack tintát töltök egy nagy tóba, azért annak a vize nem romlik el és mindenki ártalom nélkül megihatja. A nagy angol elemben a zsidó elvegyülhet. Ugyanez áll Franciaországra nézve is. De ha a magyar levesbe az ember egy palack tintát önt, megromlik a leves, és azt nem eheti meg az ember. Más példát is hozok fel. Egy bárkában ülök, és abban van a gyermekem és másnak a gyermeke, és a bárkába bejön a víz, s előttem apodictice áll, hogy e két gyermeket benn nem tarthatom. Az igaz, hogy ha a magamét lököm ki, és a másikat benntartom, azt az újságban fogják hirdetni. De bíz én inkább a magam gyermekét tartom meg, és a másikat lököm ki. E tekintetben tehát a liberalizmus egyenesen a nemzet rovására történik. És az nem vélekedés, mert apodictice, számszerűen be lehet bizonyítani, hogy minden ilyenféle kedvezés csorba a nemzetiségre nézve Széchenyi István, (Beszéd a Felsőházban, 1844. október 1.)

A megyénkben tanyát vert sok zsidó, valamint az iparkodással egybeköttetett erkölcsiségnek valóságos mételye, úgy a földművelő népnél, amellyel legszorosabb egybenköttetésben él, súlyos ostora, a bővelkedésnek telhetetlen sírja, iparkodásának rothasztó nyavalyája. Vallásának különössége, nyelvének minden mások előtt érthetetlen volta századok óta megtartott anélkül, hogy azon nemzetekkel - kiknek közepette - mint a növény tápláló nedvét elszívó gomba - él, egybeolvadott, vagy a nationalismushoz tsak egy gondolattal is közelített volna. Egész helységeket tudok, hol a szegény földművelő nép nem magának, de a kortsmáros zsidónak szánt, vet és arat. Nints azon törvény, melynek célját, végét a fortélyos zsidó kijátszani ne tudná - valamint nints egy tsalás, nints egy tolvajlás, amely zsidó orgazdára, biztatóra, titkolóra ne találna. Kossuth Lajos, (Értekezés az éhínségek okairól, 1828)

Ezen idézetek is bizonyítják, a cionista háttérhatalom létezik, valamint azt is, hogy eme faj velejéig romlott. Az általuk vezérelt jelen, az általuk elképzelt jövő pusztulást hoz értékeinkre, megöl mindent, mire büszkék lehetünk, mire alapozhatunk. A pártokrácia csapdájában vergődve nem lehet választ adni e fenyegető jövőkép elkerülésére! Ébredj magyar! Védd meg hitedet, nemzetedet, családodat! Válaszd az egyetlen lehetséges kiutat: a Hungarizmust!

Film

Forrás