Jó zsidók nincsenek

A hu-Rightpedia wikiből
Zsidó (karikatúra)
"Megkülönböztetni a jó zsidókat és a rossz zsidókat? Ennek nincs semmi értelme. Az elviselhető zsidók hazafiak, az elviselhetetlen zsidók nem hazafiak? Nevetséges! Elválasztani az ocsút a búzától! (...) A sebész különbséget tesz a jó s a rossz mikrobák között? ” - Louis-Ferdinand Céline

Sokak fejében él egy olyan téveszme, miszerint a zsidók között ugyanolyan arányban találhatóak meg jók és rosszak, mint a többi népben, vagy legalábbis számottevő jó, becsületes, tiszteletre méltó (!) egyén található közöttük. Ez ahhoz hasonlatos, mintha valaki azt gondolná: az oroszlánok, tigrisek, leopárdok között egyként van számos veszélyes és veszélytelen példány. Téveszméjük bizonyítására gyakorta előhozakodnak a zsidó média által tisztességesnek vagy kiválónak kikiáltott zsidó művészekkel, filantrópokkal, tudósokkal, feltalálókkal, Jézussal, anélkül hogy alapos ismeretekkel rendelkeznének a zsidókérdésről. Az alábbiakban a lehetséges zsidó típusokat mutatjuk be, megmutatva, hogy a jó zsidó képzete mindössze az emberi gondolkodás korlátaiból eredő mítosz. (lásd még: A jó zsidó mítosza)
Nemzeti karakter:: a pszichológia és a szociológia szerint minden nép rendelkezik egy meghatározható, körülírható nemzeti - és többek között fizikai, kulturális, nyelvi, stb. - karakterrel, tulajdonságok halmazával, mely részben majd minden egyedben érvényesül. (Habár ezt a világzsidóság médiaterrorja miatt nem verik nagy dobra, sőt sokan egyenesen tagadják, a tudomány nagyobb dicsőségére.)
A nemzeti - és törzsi, etnikai, családi, stb. - sajátosságok a kollektív tudattalanban is jelen vannak, és meghatározzák az egyes egyedek tudattalanját.
Olyannyira nincs menekvés a főszabály elől, hogy ha egy zsidó viszonylag kevésbé rossz, mirabile dictu akár rendesebbnek is tűnik, az utód már nem feltétlenül lesz az (lásd a bujkáló zsidókat felkutató Stella Kübler alijázott lányának esete).
Jelentéktelen számú kivételtől eltekintve értelmetlen a zsidókat jókra és rosszakra osztani, mivel ezek az úgynevezett jó zsidók - melyek személye egyéni megközelítéstől, ízléstől, világképtől, tapasztalattól függően mindig változik - hasonlóan zsidó módon szocializálódnak, élnek, egyként zsidó az erkölcsük, zsidókkal szövetkeznek és bírnak sok-sok zsidó nemzeti karakterükből eredő - Európa-idegen - tulajdonsággal. A zsidó egy rendkívül ellenálló, belterjes, extrém mértékben erkölcstelen, összetartó, a többi fajjal szemben végletekig ellenséges, azokat teljes mértékben lenéző, magába zárkózó, az egyetlen önmagát isteninek tekintő faj, mely az ebből fakadó életvitelt ráadásul évezredeken át folytatta, úgy, hogy ma már többszöri keresztezés után is kérdéses lesz az adott egyed identitása, erkölcsi tisztasága. A zsidók esetében a nemzeti karakter közel áll ahhoz, amit a köznyelvben gonoszságnak, a gonoszság különféle megnyilvánulásainak neveznek. A zsidó nemzeti szellem, karakter leglényege tehát a mások lenézése, megvetése, meglopása, meggyilkolása, szolgasorba vetése, önmaguk vakon kiválasztott népként kezelése, a nem zsidókkal szembeni gyűlölet, undor, a nem zsidók kirekesztése, csakis a zsidó népen belüli keveredés. Ez a szellemiség és a belterjesség évezredek óta érvényesül, mely egyre egyedibbé tette a zsidó népet, elmélyítette annak tulajdonságait. A belterjesség, kívülállás, a - részben tudatos, részben járulékos - gonoszság nem csak cél volt, de eszköz is a zsidó faj számára. A más népekkel, emberekkel szembeni gonoszság egyedülálló módon vált egy nép alaptulajdonságává, így a zsidók, e rendkívül homogén, belterjes és sötét szellemiségű faj esetében nem állja meg a helyét azon elképzelés, hogy köztük is sok jó és rossz egyén van vagy lehet. (lásd még: A zsidók gonoszságának tanújelei)

"A zsidó gonoszság nem az egyes emberekből fakad, hanem ennek a népnek az alapvető természetéből." (Napóleon)

"Megkülönböztetni a jó zsidókat és a rossz zsidókat? Ennek nincs semmi értelme. Az elviselhető zsidók hazafiak, az elviselhetetlen zsidók nem hazafiak? Nevetséges! Elválasztani az ocsút a búzától! (...) A sebész különbséget tesz a jó s a rossz mikrobák között?" (Louis-Ferdinand Céline)

"A zsidóság sajátságai és tulajdonságai öröklőttek. Diszpozíciók, sok ezeréves gyakorlati fejlődés eredménye. Négyezer éves beidegzettség nem maradhat nyomtalanul a faj idegrendszerében." (Fejér Lajos)

"A zsidóság ismert tulajdonságai nem szerzettek, nem idők folyamán felvettek, hanem egy fajnak veleszületett sajátosságai. E sajátosságaitól a zsidóság éppen úgy nem szabadulhat meg, mint a macska a hamisságtól, a róka a ravaszságtól és a tigris a vérengző természetétől. A zsidóságot ezek a faji tulajdonságai a történelemben való első megjelenésétől kezdve híven és változatlanul végig kísérték minden korszakon át, egészen napjainkig és éppen oly szorosan hozzátartoznak lényegéhez, mint az éles karmok és a hegyes fogak a macskafélék természetéhez. A zsidók természetén nem változtathat sem a civilizáció, sem a nevelés, sem a keresztény társadalomba való befogadásuk." (Nendtwich Károly)

"A zsidó fajiság egyetemes, határozott és rette­netes ellenálló. Egyetemes, mert ugyanazon faji tulaj­donságok majdnem minden zsidónál feltalálhatók ugyanazon összefüggésben, s ez pl. a magyar fajiságra korántsem mondható el annyi jogosultsággal. Határozott, mert egészen jól körül lehet hatórolni azt a pszichikai komplexumot, ami általában minden zsidót jellemez. Ellenálló, vagyis a zsidót semmiféle kényszerűség nem tudja kiforgatni faji sajátságaiból." (Kiss Sándor)

Politikai hitvallás szerint

Daniel Cohn-Bendit

A liberális zsidó
Példa: Daniel Cohn-Bendit, Fodor Gábor, Göncz Árpád, Eörsi Mátyás, Hack Péter, Bauer Tamás, Karl Popper, Demszky Gábor, Ungár Klára, Magyar Bálint, Kis János

Az egyik legtipikusabb zsidó fajta. A liberális zsidók lényegében bűneik eltűrésére akarják rákényszeríteni a többséget, fellépnek mindenki ellen, aki leleplezi a zsidók bűneit vagy tenni akar az ellen. Ugyanakkor a többséget elfogadásukra próbálják rávenni, sőt leplezik idegen fajukat, lényüket. Elég szembesülni a fenti példákkal: a liberális zsidók bizony cseppet sem tisztességesek. Az országhoz való hűség és az erkölcs is hiányzik a szabadelvű példányokból.

"A zsidók láthatóan a Föld legintoleránsabb néptörzse volt és az ma is, ha mégoly vastagon be is vonják magukat az ellenkezőjére utaló külső mázzal. Nemcsak vallásukban azok, hanem minden vonatkozásban. Ha türelemről beszélnek, úgy alapjában véve csak magukat a szemtelenségükkel akarják türelemben tudni. (...) Annak számára, aki közelebbről ismeri a zsidó fajt és annak történetét, alig van tátongóbb ellentmondás, mint egy zsidó, aki az általános toleranciát emlegeti. Az általa követelt tolerancia végeredményben nem más, mint a zsidó törzs intoleranciára való szabadsága." (Eugen Dühring)

Lenin

A kommunista zsidó
Példa: Lenin, Sztálin, Karl Marx, Fidel Castro, Lazar Kaganovich, Hruscsov, Trockij, Lavrentyij Pavlovics Berija, Kun Béla, Rákosi Mátyás, Eugen Levine, Ana Pauker, Frankel Leó, Apró Antal

A kommunizmust a zsidó csőcselék alkotta meg és hajtotta végre, a zsidók érdekét, elvegyülését, élősködését szolgálja, melynek segítségével egyúttal kiélhetik gyilkos ösztöneiket is, amit a XX. században több mint 100 millió emberrel szemben megtettek, büntetésük pedig máig elmaradt egy rövid és enyhe, 1940-45 közötti időszaktól eltekintve. Semmilyen nemzetiségű kommunista közt nem érdemes becsületes embereket keresni.

A szocialista zsidó
Példa: Kurt Eisner, Léon Blum, Friedrich Adler, Bruno Kreisky, Bokros Lajos, Gyurcsány Ferenc, Horn Gyula

A szocialista zsidók általában erősen kommunizmusba hajlanak, csak jobb híján szocialisták, gyűlölik az országot, melyben élnek, nemzetellenesek mindenhol. Kurt Eisner a bajor patkányforradalom vezére volt, egy félzsidó ölte meg a bajorok legnagyobb örömére. A kriptokommunista Blum hazaáruló volt. Friedrich Adler meggyilkolta az osztrák miniszterelnököt. Havas Szófia 1956-ot ellenforradalomnak tartja. Mind-mind nagyon silány zsidók.
A szocialista, a liberális és a kommunista zsidók alkotják a zsidóság jelentős részét.

Benjamin Disraeli

A "nemzeti" zsidó
Példa: Benjamin Disraeli, Antall József, Martonyi János, Pokorni Zoltán, Deutsch Tamás, Horthy zsidai, a Fidesz vezetői

Népszerű típus, élősködési módszer lett a nemzeti színben feltűnő zsidó a XX. század óta. Ezen zsidók talán zsidó nemzetiek, de ettől még nem válnak magyar nemzetiekké. Jobboldaliságuk mellett is ugyanolyan csontjuk velejéig antifasiszták, filoszemiták, holokausztiparosok, csalók, mint legtöbb fajtársuk. Sok esetben még nyíltabban vállalják zsidóságukat. Sok naiv, megtéveszthető ember ezeket a zsidókat tartja a tisztességes, jó zsidóknak, még ha egyébként fenntartásokkal is viszonyul a zsidókhoz. Szabó Dezső így ír ezen "tisztességes" zsidókról:
"De nem is azokat a zsidókat szoktuk ám mi becsületesnek nevezni, akik tényleg azok. Az ilyenek nemigen törtetnek kegyeinkért, s nyíltan fajuk emberének vallották magukat. A mi "becsületes" zsidónk az a zsidó, aki átkeresztelkedik, ha kell, naponta kétszer, aki azt sem tudja, hova legyen a magyarságától, úgy köpik, mintha népszínműben volna, aki zokog a magyar határon, mint a vajszívű Vázsonyi, aki a nemzetiszínű határcövek láttára majdnem fizikai zsidóságából is magyarrá integrálódott. Ez az a zsidó, mely abban a pillanatban, hogy a csehek Lőcsére beléptek, dühös csehhé, s Kolozsváron az első oláh katona láttára felgerjedt oláhhá lett.
Ez a legveszélyesebb típus, ezt küldi a félelmetes faj előre, hogy a népek kebelében elfoglalják az elővárakat. A kommunizmus alatt a zsidó imperializmus legféktelenebb harcosai katolikus, református s volt nemzeti színű zsidók voltak. Egy zsidó író, a zsidó uralom egyik komikus, torz figurája, a háborúban még "mérhetetlen faji gőggel" nézte a magyar katonákat, s a kommunizmus második napján már piszkos szavakban köpte le a magyar fajt. A zsidó zsidó ellen harcolok teljes erőmből, de tisztelhetem, mint nemes ellenfélt. De ezek a nemzeti színű, magyar és keresztény zsidók az emberiség leghitványabb söpredékei, s életösztönünknek ezeket kell legelőbb eltüntetni a magyar életből.
Éppen ilyen dőreség, ha a zsidókérdésben a szeretetre s kereszténységünkre hivatkoznak. A szeretet nem az, hogy szeressem azokat, akik eleszik a jövőt a gyermekeimtől, akik eleszik az országot fajomtól: a szeretet törvénye mindenekelőtt a hozzám tartozók és fajtám iránt kötelez. Az a szeretet, melyet így liberális maszlagolásokban kívánnak, a legtermészetellenesebb perverz gyűlölet saját Vérem ellen."

A brit zsidó miniszterelnök, Disraeli az alsóbbrendű nem zsidó fajokról értekezett. Antall József hazaáruló volt, eladta az országot fajtársainak. Pokorni Zoltán és a nemzeti zsidók vezették be a hazug holokauszt emléknapot, emlékévet. Nem kell hozzá sok ész rájönni: a "nemzeti" zsidók csak szerepet visznek a kisebb konfrontáció érdekében. Chorinék remekül prosperáltak Horthy talpnyalóiként, és viszonylag biztonságban vészelhették át a büntetőtáborok időszakát. Ma is hány és hány ilyen nemes lelkű, magyarságát olyannyira hangsúlyozó - holokausztozó, zsinagógába járó zsidót látni!

Az anarchista zsidó
Példa: Ernst Toller, Emma Goldman, Leon Czolgosz, Simone Weil, Daniel Cohn-Bendit, Szabó Ervin, Tamás Gáspár Miklós

Az egyik legdegeneráltabb zsidó és embertípus. Az anarchizmus a normalitás határait is közmegegyezésesen átlépi, önmagában is a deviancia egyik fajtája, a zsidó gyökértelenség egyik szálláshelye. A liberálbolsevik-anarchista Daniel Cohn-Bendit a pedofília határát súrolja. Ernst Tollert, miután hazaárulást követett el a Tanácsköztársaság vezetőjeként, elengedték a németek, de csak tovább folytatta destruktív tevékenységét. Szabó Ervin merényletet szőtt Tisza István meggyilkolására.

Gyurcsány Ferenc

Az antifasiszta és "demokrata" zsidó
Példa: Charlie Chaplin, Joe Slovo, Egon Erwin Kisch, Gyurcsány Ferenc, Dániel Péter, SZDSZ- és MSZP-zsidók

Általában liberálisak vagy szocialisták, de jobboldaliak is lehetnek. Az egyik legalávalóbb fajta. Antifasizmusuk, demokrata voltuk a zsidó bűnöknek és a devianciának segít virulni, és nemzetellenes.

Az antikommunista zsidó
Példa: Mécs Imre, Demszky Gábor

Liberálisok, ritkábban jobboldaliak, néha kripto- vagy exkommunisták. (lásd fent)

Trockij

A forradalmár zsidó
Példa: Trockij, Kurt Eisner, Frankel Leó, John Wilkes Booth, Lenin, Sztálin, Friedrich Adler, Gavrilo Princip?, Ernst Toller, Jack Ruby, Rosa Luxemburg, Ferdinand Cohen-Blind, Luigi Wolff, Friedrich Adler, Angyal István, Vásárhelyi Miklós, Gimes Miklós, Mécs Imre, Kádár János?, Kun Béla, Bar Kochba, Adam Weishaupt, Sabbatai Zevi, David Reubeni, Fidel Castro?, Daniel Cohn-Bendit

A gyökér- és jellemtelen zsidók minden korban vezető szerepet töltöttek be a "progresszívnek" nevezett, forradalmi, felforgató, destruktív mozgalmakban. A zsidók szinte forradalmárnak születnek. Ők minden szentség, minden tiszteletre méltó hagyomány ledöntői. Minden zsidó egy kis messiás, aki különbnek hiszi magát a gojoknál. Így hát zavart keltenek, hogy a zavarosban halászhassanak. Demokrácia, kommunizmus, liberalizmus, anarchizmus, filantrópia, feminizmus, homoszexualitás, pedofília, aberrációk, degenerált művészet, idegen fajok és azok beilleszthetetlen kultúrái... minden országban zsidó vezetőket találunk, ahol értéket rombolnak.

"Nem túlzok. A zsidó élet két elemből áll: Pénzt gyűjteni és tiltakozni." (Nahum Goldmann)

"A zsidók mindenre kaphatók voltak a forradalom előtti és alatti években, ha az ősi hagyományoknak, a nemzeti fenntartó erőknek szétrombolásáról volt szó. Magyarországot leterítették az országot elárasztó idegen szörnyetegek, a tébolyodottak áradata zúdult az országra; és ezek az emberek mind magyarul beszéltek, de egészen zsidók voltak. A felébredt Magyarország megdöbbenve nézett erre a söpredékre, amely mindenre: gyilkosságra, iszonyatra és bűnre is képes volt, és csak most, saját sírja szélén jött rá, hogy milyen veszély fenyegeti azt a népet, amelyik egy másik, számára idegen népet befogad anélkül, hogy azt asszimilálni tudná s számára még a számban, hatalomban, befolyásban és vagyonban egyre gyarapodott; a magyar nép úgy látta, az a veszély fenyegeti, hogy saját országában kifosztott, megvetett és megfojtott lesz." (Prohászka Ottokár)

"Nem azért akarnak világforradalmat, hogy az alsó osztályoknak jobb legyen, hanem azért, hogy megszűnjék a különbség zsidó és nem-zsidó között." (Szerb Antal)

"Zsidók a változás mozgatói. Nagy változást kell Európában létrehozni. Most mennek át a multikulturális módba, és nehezményezik, hogy zsidók vezetik a változásokat. De anélkül a vezető szerep nélkül és anélkül a változás nélkül Európa nem marad fenn." (Barbara Spectre)

Luigi Wolff 19. századi kommunista "olasz" forradalmár eltűnt, miután kiderült, hogy francia spicli volt. Az 56-os forradalomra csupa kommunista zsidó ülepedett rá. A szocialista, kommunista patkányforradalmakat mind zsidók vezették, akár országvesztés árán is. A kémek és merénylők között is túlerőben találjuk a bosszú népét. Lincoln, Kennedy, Bismarck, Ford, Nixon, Adenauer: sokan szembesültek a zsidó destruktivitással.

Erhard Milch

A szélsőjobboldali zsidó
Példa: Frank Collin, Dan Burros, John Amery, Anton Arco-Valley, Erhard Milch, Emil Maurice, Bernard Rogge, Reiner Péter, Szegedi Csanád, Vámos György

Ők a nagyon kevés kivétel, mely erősíti a szabályt. De még köztük is lebuktak nem kevesen, és kiderült, nem azok, akiknek addig mutatták magukat. Az amerikai nemzetiszocialista párt vezére, Frank Collin eltitkolta származását, és fiatal fiúkat rontott meg, ezért kizárták a pártból. Hazai viszonylatban is jól ismert a típus. Szegedi Csanád a nemzeti radikális párt egyik vezetője volt, ám ő is eltitkolta származását, de lebukott, ami után egyszerre nyíltan zsidó lett, felvette a zsidó vallást, szembefordult korábbi "náci", "kirekesztő", "rasszista" eszméivel, meggyőződéses antifasiszta lett, és még körül is metéltette magát. Sok zsidó eleve hátsó szándékkal csatlakozik a hazafias mozgalmakhoz a túlélés és elfogadás reményében. Még a Waffen-SS-nek, a Wehrmachtnak, stb. is volt zsidaja, akik sikerrel úszták meg ily módon a büntetőtábort. Szinte mindenkit képesek megtéveszteni egyes zsidók hosszabb-rövidebb ideig. Egy fideszes zsidó volt már az osztrák nemzeti radikális párt közelében is, máskor meg Mazsihisz-alkalmazott. A magyar gárdista zsidó nem is titkolja zsidóbarátságát.
Ne a saját fejünkkel gondolkozzunk, amikor a zsidók furcsaságaira választ keresünk. A szélsőjobboldali zsidó meglétének gyakran az az oka, hogy ezzel is egyszerűen anyagi előnyökhöz jut az adott személy (lásd pl. Szegedi Csanád esetét). Másrészt így a zsidók élükre állnak a fajukra potenciálisan veszélyes irányzatoknak, és élüket veszik annak.
John Amery különleges eset volt: az egyik legnagyobb angliai háborús uszító zsidó politikus fiaként elment a Hitler által vezetett Németországba a brit hadifoglyokból hadsereget toborozni a Wehrmacht számára. Nemzetiszocialistaként akasztották fel 1945-ben Angliában. Anton Arco-Valley félzsidó gróf mintaértékű gyilkosságot követett el a kommunista zsidó Kurt Eisner kárára, hogy bizonyítsa a német nemzetieknek németségét (ezután nem hallottak róla). A félzsidó nemzetiszocialista tábornagy, Erhard Milch fontos szerepet játszott a Luftwaffe felfejlesztésében, és 9 évet ült a háború után. A részben zsidó Emil Maurice Hitler sofőrje és barátja volt. Dan Burros szakított zsidóságával, imádta a németeket, antiszemita és nemzetiszocialista volt Amerikában, majd öngyilkos lett, mikor kiderült alsóbbrendű származása.

Foglalkozás szerint

Elie Wiesel

A holokausztiparos zsidó
Példa: Elie Wiesel, Simon Wiesenthal, Jichak Arad, Steven Spielberg, Roman Polanski, Efraim Zuroff, Karsai László

A zsidó arrogancia és perverzitás e mintapéldányai nem igényelnek hosszas kommentárt. Ők azok, akik folyamatosan megpróbálnak bűntudatot kelteni az üldözött zsidó toposzával, hogy anyagi haszonra és többletjogokra tegyenek szert. Még a tényleges áldozatok, akár saját felmenőik emlékét is gátlástalanul felhasználják. Bizonyos fokig majdnem minden zsidó holokausztiparos.

"Egyet azonban biztosan tudok, azt ugyanis, hogy sehol a világon nincs még egy nép, mely annyit panaszkodnék sorsára, mely oly szakadatlanul — minden lépésnél és minden szónál — megaláztatása, szenvedései, mártírsága miatt jajongana, miként a zsidók. Igazán azt hihetné az ember, hogy nem ők uralkodnak Európában." (Fjodor Dosztojevszkij)

Gerő Ernő

A zsidó politikus
Példa: Lenin, Sztálin, Fidel Castro, Jurij Andropov, Lazar Kaganovich, Horn Gyula, Gyurcsány Ferenc, Münnich Ferenc, Rákosi Mátyás, Gerő Ernő, Kun Béla, Friedrich Adler, Léon Blum, Ana Pauker, Hilde Benjamin, Boleslav Bierut, Stanislav Kosior, Linder Béla, Landler Jenő

A baloldal különböző részein, olykor az áljobboldalon találni őket. Háborús és emberiségellenes bűnösök, a gazdanépek szélhámosai, tönkretevői, kirablói és gyilkosai. A több mint százmillió áldozatot követelő kommunizmus felelősei. Kevés a tisztességes politikus, tisztességes zsidó politikus pedig gyakorlatilag nincsen.

Soros György

A zsidó tőkés
Példa: Leon Lambert, David Sassoon, Joseph Oppenheimer, John D. Rockefeller, a Rothschild-dinasztia, Dominique Strauss-Kahn, Jacob Schiff, Paul Warburg, Szerencsés Imre, Soros György, Ernuszt János, Pick Márk, Weiss Manfréd, Chorin Ferenc

Ők még, ha lehet, a politikusoknál is romlottabbak. A zsidó tőkések felelősek a háborúkért, de a kommunizmust is ők támogatták anyagilag Oroszországban, Kínában és sok más országban. Gazdasági világválságokat kreálnak pusztán anyagi érdekből, amikor pedig már milliárdosak. A FED-et is zsidók hozták létre titokban, mellyel folyamatosan eladósítják a világot.

Albert Einstein

A zsidó tudós, gondolkodó
Példa: Szilárd Leó, Neumann János, Teller Ede, Germanus Gyula, Neumann János, Sigmund Freud, Robert Oppenheimer, Niels Bohr, Hannah Arendt, Karl Kautzky, Walter Benjamin, Baruch Spinoza, Karl Popper, Lukács György, Heller Ágnes, Albert Einstein, Mérei Ferenc, Jonas Salk, Nostradamus, Mark Zuckerberg, Kármán Tódor

A haladásért sokat tevő zsidó tudósokkal sokszor hozakodnak elő a zsidók védelmében, holott ők erkölcsileg ugyanolyanok, mint a többi zsidó, pusztán szakmájukból fakadóan véletlenül olyan eredményeket értek el, mely társadalmilag hasznosnak bizonyult. Sok esetben ezen tudósok rossz célra használják tudásukat, sőt, tudományos elismertségük is számos esetben főként mások ötletei elsajátításának és fajtársaik propagandájának köszönhető. Az atombomba-zsidók, Teller, Neumann, Szilárd és a többiek németek millióit akarták elégetni, amit végül japánokkal vittek végbe. A hidrogén- és a neutronbomba is zsidó találmány. Mark Zuckerberg másoktól lopta el milliárdos ötletét. Freud perverz volt. Salk, a gyermekbénulás elleni oltás feltalálója, elmebetegeken hajtott végre kísérleteket. Fritz Haber alkalmazta először a vegyi fegyvereket. A majomszerű Einstein mindig mások ötleteit tüntette fel sajátjaként, és a zsidó média máig a legnagyobb tudósnak állítja be. A zöld hályog ellenszerét megtaláló Bitó László javíthatatlan antifasiszta és gyurcsányista.

Heller Ágnes

A zsidó értelmiségi
Példa: Heller Ágnes, Paul Lendvai, Konrád György, Arthur Koestler, Josephus Flavius, Lukács György, Hannah Arendt, Simone Weil, Noam Chomsky, Révai József, Walter Benjamin, Kurt Lewin, Jászi Oszkár

A zsidó "értelmiségi" általában baloldali, kommunista vagy liberális, és mindig nemzetellenes, mindig devianciapárti. Heller Ágnes, Révai József és Lukács György kommunista, Konrád György az országot külföldön besározó hazudozó, liberális társaival együtt. A zsidó "értelmiségi" a nemzet elpusztítására törekszik, háborúban a hadsereg leszereléséért kampányol. Sokszor köztiszteletnek örvend, pedig megvetést érdemel. Nagyon rossz hatással van a közvéleményre.

Carl von Ossietzky

A zsidó újságíró
Példa: Carl von Ossietzky, Kurt Tucholsky, Egon Erwin Kisch, Gimes Miklós, Bacsó Béla, Somogyi Béla, Ignotus

Legtöbbször nyíltan nemzetellenes, a zsidó tőkések és politikusok mellett a zsidó világhatalom harmadik oszlopa. Egy "magyar" újságíró a 70-es években minden forgatási helyszínről ellopott valamit, ám nem ítélték el a judeokommunista rendszert irányító fajtársai közbenjárására. Az újságírás remekül megfelel a zsidók természetének. Mérhetetlen károkat okoznak a közvélemény befolyásolásával (hadseregellenesség a 19-es magyar-román háború előtt, bevándorlópártiság, homoszexuális és deviáns lobbi, kommunisták védelme, nemzetellenesség, élősködő népcsoportok védelme antirasszizmus álnéven).

A zsidó ügyvéd
Példa: Dániel Péter, Vázsonyi Vilmos, Vámbéry Rusztem, Bárándy-klán

Az egyik legvisszataszítóbb fajta, a régi idők maradványa. Mindenhol remekül megél. Dániel Péter egy szociopata (fél)zsidó, folyton magyarellenes tevékenységet folytatott, mielőtt Izraelbe menekült.

"Ne keressük a zsidó titkát vallásában, hanem keressük vallása titkát az igazi zsidóban. Mi a zsidóság világi létalapja? A praktikus szükséglet, az önzés. Mi a világi kultuszuk? A kufárkodás. Mi a világi istenük? A pénz." (Karl Marx)

A médiazsidó
Példa: Zerffi Gusztáv, Betlen Oszkár, Egon Erwin Kisch, újságírók, szerkesztők

A legtöbbször teljesen kontraszelektált médiazsidó ugyanolyan jellemtelen, mint ószövetségi társai. Még a sokak által kedvelt Szepesi György is az 56-os forradalom ellen ágált és sokak szerint besúgó volt. A 48-as "forradalmár" Zerffi Gusztáv osztrák ügynök volt. A "száguldó riporter", Egon Erwin Kisch kommunista patkányforradalmárként és antifasiszta agitátorként fungált.

"A zsidó, ez a par excellence antiszociális lény, csakis bomlasztó lehet; mindig újrakezdi örökös romboló szerepét..." (Édouard Drumont)

Woody Allen

A zsidó "művész"
Példa: Isaac Babel, Woody Allen, Charles Chaplin, Roman Polanski, Steven Spielberg, Szergej Eisenstein, Kertész Imre, Tristan Tzara, Radnóti Miklós, Esterházy Péter, Spiró György, Karinthy Frigyes, Szerb Antal, Faludy György, Petri György, Déry Tibor

E zsidók művészi nagysága is nagyban köszönhető hasonlóan elvtelen, velük faji alapon összejátszó fajtársaiknak, sok esetben igencsak megkérdőjelezhető műveik művészi értéke. A zsidóvédők kedvence, Radnóti Miklós marxista volt és magyarellenes tevékenységet folytatott a háború idején, sohasem volt igazán tehetséges. A Nobel-díjas csaló, Kertész Imre is teljesen tehetségtelen író volt, csak azért kapott Nobel-díjat, mert zsidó volt és az ún. holokausztról írt. Woody Allen a nevelt lányát vette el. Polanski kislányokat erőszakolt meg. Babel kommunista volt. Karinthy nagyjából a gúnyolódáshoz értett. Petri György nyomdafestéket nem tűrően gyalázta a kereszténységet. Faludy György ellenséges katona, szoborrobbantgató biszexuális perverz volt. Spielberg ultracionista holokausztiparos degenerált.

"Tolnai Lajos a következőket állapította meg róla: "Kiss József nem kiváló költő, csak divatba jött középszerűség. Nevét, a zsidó lapok lelkiismeretlen kritikai üzelmei tették híressé; a zsidó kiadók és színészek olyan reklámot csaptak mellette, hogy végül mindenki elhitte írói nagyságát, holott Kiss József versei tele vannak bosszantó magyartalanságokkal, zagyva mondatszerkezetekkel, ritmustalan sorokkal, szenvelgett népieskedéssel, mű-költői utánzásokkal, bő átkölcsönzésekkel"." (Méhely Lajos)

A zsidó sportoló
Példa: Hajós Alfréd, Garri Kaszparov, Kunos Péter, Keleti Ágnes, Gadó György, David Beckham

Politikai megnyilvánulásaik ritkák ugyan, mégsem tekinthetőek kivételnek. A világhírű sakkozó, Kaszparov kommunista volt, később hazaáruló amerikai kém lett. Gadó Györgynek köszönhetjük a méregdrága olimpiai járadékot, melyet zsidósan kikoldult az államtól, miután nem sikerült alijáznia a müncheni 76-os megtorlás idején. A Nemzet Sportolójának választott (!) Keleti Ágnes ötszörös olimpiai bajnok hamar alijázott Izraelbe, melyet hazájának tekintett Magyarország helyett. Beckham sikeres negyedzsidó labdarúgóként is zsidó maradt, sok naiv liberális angol nőt hálózott be, nem bírván zsidó vérével.

Az átlagzsidó
Az ismeretlen zsidó sem különb az ismert zsidónál, mint azt sokan hiszik, legfeljebb annyiban, hogy gonoszsága kevésbé érvényesülhet.

Tulajdonságok szerint

A zsidóság mint olyan
A zsidókat célszerű csoportként kezelni, mert a zsidókérdés lényege így látható át legtisztábban. A zsidó egyén még ha nem is akar annyira destruktív lenni, egy nagyobb csoport, nép, faj elválaszthatatlan része, mely antagonisztikus ellentétben áll minden más néppel. Bár ezer és ezer különböző tulajdonságai vannak a zsidó faj egyes tagjainak (barna és kék szeműek, jobb- és balkezesek, extravertáltak és introvertáltak, stb.), néplélekbeli, kollektív tulajdonságaik dominálnak és ugyanolyan súlyúak maradnak.

"A magunk úgynevezett ideális oh, de aljas és gaz ez a szó! horizontjából néztük a dolgot, s nem akartuk meglátni a természetrajzilag is való valóságot, hogy az élet erős és gyenge fajok vad harca, s hogy minden fajnak magának kell megszerveznie védelmét és jövőjét, s nem szabad azt idegenre bíznia. Így például érzékeny, humanisztika-liberális politikai primadonnáink sokszor énekelték: Nem szabad általánosítani, hiszen van becsületes zsidó is, az ártatlan ne szenvedjen a bűnösért! Hát természetes, hogy van. Én magam is ismertem nem egy nagy kultúrájú, gondosan kiépített belső életű, tiszta morálú zsidót. De egyet ne tessék elfelejteni.
Ez a zsidó, éppen mert ilyen, s annál inkább, mert ilyen, a fajok harcában a saját fajával szolidáris, még akkor is, ha tiszteli a másik fajt." (Szabó Dezső)

"Az egyedüli különbség összehasonlítva ezeket a zsidók és a nem-zsidók közötti – tőlük alig megkülönböztethető – etnikai konfliktussal, abból a tényből adódik, hogy egy évszázada a zsidók a különböző európai és európai eredetű társadalmakban elitréteggé váltak, egy sajátos profilú elitté, amely erősen etnocentrikus és hajlamos etnikai alapon való megszerveződésre; ez az érdekcsoport jómódú, intelligens, agresszívan érvényesíti az érdekeit és a tömegtájékoztatás ellenőrzésére, valamint a kultúra előállítására törekszik. Azokban a társadalmakban, ahol ő alkotja az elitet, a hagyományos népekkel és társadalmi kultúrákkal szemben ellenséges a beállítódása. Elitként a zsidók számukhoz képest rendkívül nagymértékben rendelkeznek a hatalommal, úgyhogy a zsidóellenes érzelmekkel és magatartással számolni lehet, amikor a zsidó hatalom érdek-összeütközésbe kerül a többiek érdekeivel. A modern antiszemitizmus különböző kérdései a zsidóságra, mint ellenséges beállítódású elitre vezethetők vissza, amelynek viselkedése és módszerei konfliktusban állnak mások érdekeivel: ehhez tartozik a Kelet, valamint Kelet-Európa számos részén a második világháború előtt meglévő gazdasági dominancia; ilyen a kulturális felforgatás, a tömegtájékoztatásban és a tudományos életben, az ott betöltött zsidó szerep útján (azaz a keresztény jelképek eltávolítása a közterekről); ilyen a bennszülött lakosság kiszorításának a megkönnyítése a nyugati társadalmakba történő tömeges bevándorlás segítségével; ilyen a zsidók kettős lojalitást eredményező szimpátiája a külföldi zsidókkal, különösen 1948 óta; ide sorolható a zsidóknak mint ellenséges érzületű elitnek a történelme a Szovjetunióban, főleg annak második szakaszában, amikor a bolsevik uralom az európai történelem leggyilkosabb rendszerévé vált." (Kevin McDonald)

A nem cionista, nem kommunista, nem bankár zsidó
Még a legelkötelezettebbek közül is sokan azt hiszik, hogy a zsidósággal kapcsolatos ellenszenv alapját kizárólag a zsidóság egy szűk kisebbsége képezi, melyet általában a cionista zsidókkal, esetleg a kommunista zsidókkal vagy hasonlókkal azonosítanak; a zsidóság többségével egyébként nincs semmi gond, ők ugyanolyanok, mint a többi népek, mondják. Azonban ebben az esetben a magyarokkal és sok egyéb néppel szemben is bizonyos fokú ellenérzést kellene érezniük, ki kellene emelniük őket, cionista magyarokat, kommunista németeket, olasz bankárokat emlegetve, és az is valószínűtlen, hogy ilyen világméretű galibát okoz egy adott népen belüli egyetlen ideológiát valló vagy egyetlen foglalkozást űző kis csoport.

Menachem Begin

A zsidók nemzeti hősei
Példa: Bar Kochba, Júdás Makkabeus, Menachem Begin, Mordechaj, Herzl Tivadar, Benjamin Netanjahu, Mózes, Edmond James de Rothschild, Andreas, Simon Perez, Ariel Sharon, Samuel Untermeyer, Stephen Samuel Wise, Slomo Morel, Meir Kahane, Mose Dajan, Simon bar Giora, Ehud Olmert, Jitzak Rabin, Baruch Goldstein, Tiberiasi Benjamin, Szenes Hanna, Manasse ben Izrael, Montefiore Mózes, Moses Hess, Wahrmann Mór

A zsidóság egyik jellegzetes alakja a népéért küzdő, cionista zsidó. Bármire képesek fajuk fenntartásáért, melynek embertelen, alávaló morálját tökéletesen elfogadják és erősítik. Köztörvényes gyilkosok, csalók, akik még fajtásaikhoz képest is antiszociálisak. Netanjahu megrögzött hazudozó, Mózes, Sharon, Morel, Goldstein, Bar Kochba és társai mind akasztani való tömeggyilkos. A legtöbb izraeli elnök közönséges terroristaként kezdte.

Szerb Antal

A "jó" zsidó
Példa: Raoul Wallenberg, Elie Wiesel, Erich Fromm, Feinsilber Róbert, Jonas Salk, Alfred Nobel, Iványi Gábor, Theodore Kaufman, Göncz Árpád, Szerb Antal, Fodor Gábor, Soros György

Néhány zsidó különös erkölcsi megbecsülésnek örvend a gyanútlan tömegek részéről. Azonban ők legtöbbször még rosszabbak a többieknél! A "meggyilkolt" Szerb Antal cionrasszista volt, ahogy írta:
"Jóformán csak egy faj van: a zsidó; a többi mind keverék és meghatározhatatlan. A zsidó a legősibb faj, és a legtisztább faj (...)Hogy a zsidó vallás nem egyetemleges, az is mutatja legkülönb vallás-voltát. A többi mind az összes, keveredő, korcsosodó, elpusztuló fajok számára vallás, a zsidó vallás egy halhatatlan fajnak, az Isten választott népének vallása. A zsidók mindenkor érezvén választott voltukat, nem hagyhatták el hitüket másik hitért, mely mindenféle népek hite lehetett; szuperioris voltuk szuperioris öntudatának kifejezője vallásuk." Soros György tőzsdei spekuláns, országokat tett tönkre. Theodore Kaufman, az amerikai békeszövetség elnöke a németség elpusztításáért kampányolt. Raoul Wallenberg korrupt emberkereskedő volt, sok kiló aranyt találtak nála, mikor elfogták. Bármilyen ok miatt is neveznek sokan egy zsidót jó zsidónak, mindig kiderül, hogy ez csak egyszerű ismerethiányból fakad. A legtöbb ember nem szokta észrevenni egy valódi személyiségét titkoló, tipikus pszichopata zsidón vagy más fajú gazemberen, hogy valójában nem olyan, amilyennek mutatja magát, és a gazemberek is rákényszerülnek, hogy egészen másmilyennek, kifejezetten tisztességesnek, társadalmilag hasznosnak, rendesnek mutassák magukat mások előtt. A mimikri és az álarc állandó viselete a zsidókra egyedülálló módon jellemző. Az alakoskodás és hazudozás olyan számukra, mint a levegővétel.
Ezek a feltételezett jó zsidók - ahogy a nemzeti, tudós és más zsidók is - mindig védik a zsidóság egyes nyilvánvalóan gazember tagjait, tehetségtelen fajtársaikról pedig szuperlatívuszokban beszélnek. Ez csak úgy lehetséges, ha igazából ők sem jók, hanem mértéktelenül rasszisták, összetartóak, erkölcstelenek, az összetartás, idegenellenesség magasan a jó és rossz megkülönböztetése felett áll az értékrendjükben.

"A zsidók a hazugság nagymesterei." (Arthur Schopenhauer)

"A zsidók mindig zsidók maradnak." (Frédéric Chopin)

"A zsidók zsidók maradnak" (Robert Schumann)

"Sose bízz meg egy zsidóban!" (Nikola Tesla)

Róbert bácsi

A filantróp zsidó
Példa: Raoul Wallenberg, Ernst Toller, Clara Zetkin, Susan Sontag, Feinsilber Róbert, Iványi Gábor, Peter Benenson, Soros György, Földesi-Szabó László

A jó zsidók egyik kirívóan álszent, az emberségesség látszatát magas fokon imitáló változata. Híres archetípusa volt "Róbert bácsi" a 20-as években. A szegényeknek ételt osztogató zsidó bácsi titokban elsikkasztotta az adományokat és házakat vett a pénzből magának külföldön. A jótékonyság, a filantrópia kitűnő lehetőség a csalás e nagymestereinek az élősködésre, sőt meggazdagodásra. Mivel a zsidók általában úgyis megjátsszák és jónak mutatják magukat, az emberek bizalmába igyekeznek férkőzni, manipulálnak, és határtalan arroganciájukkal kiválasztottnak vélik magukat, ez a szerep testhez álló számukra. A jótékonysági szervezetek élén való sikkasztás tipikusan a zsidóbűnözés kategóriába tartozik. Manapság egy rákos gyerekeket segítő alapítvány zsidó elnökéről derült ki, hogy hatalmas összegekkel nem tud elszámolni. Földesi-Szabó László is ellopta és eladta az adományokat névleg nemes célokat szolgáló alapítványa élén, adományként behozva árut külföldről és azt értékesítve... Sok ilyen filantróp zsidóról kiderült már a rút igazság. Habár már feltűnősködésük is gyanús lehetne, hiszen valószínűleg ők sem pozitív tulajdonságaik miatt vannak ott.

"Ők a csalók nemzete, amelynek legnagyobb része nem részesül a polgárok tiszteletéből, ennek hiányát az azoktól kicsalt haszonnal próbálják pótolni, akik között élnek, akiknek védelmét élvezik." (Immanuel Kant)

A zsidó ismerős, "barát"
A legtöbben haboznak beismerni még önmaguknak is, hogy zsidó ismerősük is ugyanolyan zsidó, mint a többi, nem valami kivételes csodazsidó. A személyes kapcsolat egészen elhomályosítja az adott zsidó valódi, zsidós személyiségét az illető számára, az képtelen számottevő objektivitásra, objektivistásra törekvő megítélésre. Sok morális bűnöző zsidót bújtattak a büntetőtáborok elől goj ismerősök, akik később talán meg is bánták tettüket. Később legtöbbször a leghalványabb hála jelét sem mutatták ezek a zsidók "megmentőik" iránt, sőt, nem volt ritka azok besúgása sem. Ugyanezek a gojok idegen zsidókkal már nem biztos, hogy ilyen joviálisak lettek volna, míg zsidó ismerőseik gyakran kommunisták, ávósok, gyilkosok voltak vagy lettek.
Sok esetben az ember egyszerűen félre- vagy nem eléggé ismeri a másikat, és erre sokszor soha nem is derül fény, avagy csak évtizedekkel később szembesül az illető a valóval. A zsidókra különösen igaz, hogy avatatlan szem nem látja igazi énjüket. Persze aki a zsidókhoz hasonlatosan erkölcstelen és romlott, azt nem is különösebben zavarja gonoszságuk, még ha detektálja is azt (lásd Ady Endre vagy Eötvös József).

Az okos zsidó
Példa: Szerb Antal, Rejtő Jenő, Heller Ágnes, Lukács György

Az okos zsidó, mivel erkölcse változatlan, csak rosszabb az átlagosnál. Eszüket rossz célokra használják fel. Ahogy a körömletépő ávós ősökkel rendelkező SZDSZ-es Bauer Tamás, aki szerint Trianon igazságos volt. A műveltségéről közismert Vágó István a politikai kalandor, a magyarellenes, hírhedt Gyurcsány Ferenc híve. A nemzetközi hírű filozófus, Lukács György kommunista forradalmárként saját embereit gyilkoltatta meg.

Horn Gyula

A tehetséges zsidó
Példa: Radnóti Miklós, Horn Gyula, Trebitsch Ignác, Robert Capa, Jean Lafitte, Dietmar Clodo, Vlagyimir Jabotinszkij, Meyer Lansky, Bugsy Siegel, Adam Worth, Arnold Rothstein, Nagy Bella, Himler Márton, Fenyő János, Tasnádi Péter, Péter Gábor, Zemplényi György

A "tehetséges" zsidók ravaszságukban, gátlástalanságukban, zsidóságukban a legtehetségesebbek. Mindenfajta gazdasági és más bűnöző, perverz, csaló, szélhámos, prostituált megtalálható köztük. Az emberek azt hiszik, hogy a zsidók intelligensebbek, tehetségesebbek, szorgalmasabbak másoknál, sikerességüknek azonban sokkal több köze van nemzeti sajátosságaikhoz, mint a ravaszság, összetartás, kiválasztottságtudat, és hogy csak egymást segítik gátlástalan, aljas módon és ódákat zengenek tehetségtelen fajtársukról is.

"Aki például megállapította a magyar zsidóság számbeli túltengését a szellemi élet vezető pozícióiban - amely éppen nem felelt meg sem országos átlagszámának, sem szellemi, erkölcsi fajsúlyának -, aki megjegyezte, hogy a zsidóság túlzott érvényesülése gyakran nem magasabb intelligenciát, csak tekintet nélkülibb könyököt és vastagabb arcbőrt jelent (...) az ilyen ember rögtön közveszélyes, durva, műveletlen antiszemitaként állíttatott be, akit az egész sajtó lehurrogott, sőt lehetetlenné tett." (Jászi Oszkár)

"Ha azt mondja valaki huszonegy éves koromban, hogy a legotrombább, legsúlytalanabb zsidó író vagy költő is lángelmévé avattatik, mert zsidó s a legsúlyosabb magyar lángelme is csak foggal-körömmel, megaláztatással és némasági fogadalommal juthat napvilágra, kinevetem." (Kodolányi János)

"Néha nézegetem a zsidó lapokat... féltehetségek és gyönge tehetségek menekülnek egy kis meleg közösségbe, mert a szabad írói versenyt nem bírták volna zsidótörvény és 1942 nélkül sem, és két-három ragyogó költő és író kenyérért, száraz kenyérért és nagyon kicsinyke elismerésért." (Radnóti Miklós)

"A zsidókat, mint például Kafka, olyan szellemi óriásoknak tekintik, akik minden bírálaton felül állnak. Még a kisebb tehetségű zsidó írókat is az irodalmi rangsor tetejére tolják fel, míg Thomas Mann-jelentőségű németeket főleg azért elemezgetik, mert olyan nézeteket vallottak a zsidókról, amilyenek utóbb elfogadhatatlanná váltak jobb társaságban." (Kevin McDonald)

Anna Frank

A zsidó áldozat
Példák: Anne Frank, Radnóti Miklós, Szerb Antal, Petschauer Attila, Rejtő Jenő, Richter Gedeon, Angyal István, Gimes Miklós, Vásárhelyi Miklós, Rajk László, Mező Imre, Ries István, Fürst Sándor, Donáth Ferenc, Schwarz Salamon, Bacsó Béla

Az "igazságtalanul üldözött", "meggyilkolt" zsidóval a zsidók és zsidócsahosok szívesen hatnak az érzelmekre. A zsidó "áldozat" azonban semmiben sem különbözik a büntetését megúszó zsidótól, miközben a világzsidóság áldozatainak mennyisége minden képzeletet felülmúl (lásd Zsidó tömeggyilkosságok). A 15 évesen egy koncentrációs táborban elpusztult, agyonsajnált Anne Frank híres naplója tele van zsidó gyűlölködéssel, rasszizmussal, németellenességgel.
"Engedélyezve minden kultúrnyelv, a német nyelv használata tehát tilos."
"Mi nem lehetünk csak hollandok, angolok vagy bármely más nemzet polgárai, hanem emellett mindig zsidók is vagyunk és azok is akarunk maradni."
Radnóti Miklós a szövetségesek bombázása miatt halt meg, kommunista és magyarellenes volt, hazaárulóként a honvédelem ellen tüntetett háborúban, mint oly sok fajtársa. Az 56-os kommunista zsidó felforgatókat (Angyal Istvánt, Gimes Miklóst, Donáth Ferencet) méltán akasztották fel. Bacsó Béla az igazságos megtorlást és a háborús védekezést kritizálta, mielőtt likvidálták.

"A zsidó az emberi nem ellensége. Gyorsan vissza kell küldeni ezt a fajt Ázsiába vagy ki kell irtani." (Pierre Proudhon)

"Abba a helyzetbe kényszerültünk, hogy a zsidóktól való szabadulásunkért kell küzdenünk. (...) Gondolják el, hogy egyetlen módszer létezik az önöket terhelő átok leküzdésére: Ahasvérus megváltása - a megsemmisítés." (Richard Wagner)

"Eleitül fogva, ez a Nemzet azt vette törvénybe hogy az egész világnak legyen ellensége, az az, a magán kivül élő emberi Nemzetnek gyülölöje. Ollyan törvény mely Isten, természet törvénnyével ellenkezik és emberséget igasságot el temet. Annyira, hogy ha a mai keresztény világ, ő irántok, az ő igasságokat venné gyakorlásba, a magok vallásának szentségénél fogva, mind el töröltetnek e földrül. Soha a sidó törvénynél törvénytelenebb törvény nem vólt e világon a közönséges társaság boldogsága ellen." (Bessenyei György)

Az izraelita zsidó
Példa: Kajafás, Annás, Moses Maimonidész, Landeszmann György

Gyakran hallani, hogy milyen rendes, tisztességes vagy őszinte ember ez meg az a zsidó vallását meghagyó személy vagy rabbi. A zsidó vallás, az Ószövetség és a Talmud azonban a nap mint nap megtapasztalt zsidó tevékenység vallásba átültetett kvintesszenciája. A zsidó vallás faji alapon felsőbbrendűnek hirdeti a zsidó fajt és a többi, alsóbbrendű, az állattal egyenrangú nép elpusztítására buzdít. Ilyenformán majdhogynem lehetetlen, hogy az izraelita, óhitű zsidó jó zsidó legyen. Luther, Kant, Kossuth és sok nagy gondolkodó tudta, hogy a zsidó hit nem vallás, hanem inkább egy nép ultrarasszista, fülledt, erkölcstelen és aljas politikai programja.
A már kikeresztelkedett egyedek pszichéjét is alaposan áthatja az ősök által több ezer éven át magukba szívott vallásos idegengyűlölet, embertelenség, viszont ezt a mimikrivel folyamatosan titkolják.

"A tulajdonképpeni zsidó vallás a legdurvább minden vallás között, mert ez az egyedüli, amelynek semminemű halhatatlansági tana sincs. (...) Hogy az Európában uralkodó vallások alapjává vált, szerfelett sajnálatos, ... míg a többi vallás a népnek az élet természetfölötti értelmét akarja képek és hasonlatok útján szemléletessé tenni, a zsidó vallás csupán csatakiáltást ad más népek leküzdésére." (Arthur Schopenhauer)

"A zsidó vallás elve az önzés. A zsidók közömbösek minden iránt, ami nem kapcsolódik közvetlenül a jólétükhöz. A héber egoizmus mérhetetlenül mély és hatalmas. A zsidók Jehova kegyelméből parancsot kaptak a lopásra." (Ludwig Feuerbach)

"bölcs, megfontolt átszellemültség, amely megfeneklett a csupasz számítások talaján" (Thomas Carlyle)

"A Biblia teljes zsidó része ördögien fekete." (Ezra Pound)

"Zsidó vallású amerikai állampolgár vagyok. Zsidó vagyok. 63 éve vagyok amerikai de 4000 éve vagyok zsidó." (Stephen S. Wise)

Torquemada

A zsidó keresztény
Példa: Tomás de Torquemada, Jean-Marie Lustiger, Iványi Gábor, Ernuszt Zsigmond, Thuz Oszvald, Németh Sándor

Bár mára a legtöbb zsidó praktikus okokból kikeresztelkedett, ez nem járt együtt számottevő lelki kifejlődéssel. Sokan közülük beszivárogtak a keresztény egyházba és a vezetői lettek. A zsidó Erdő Péter bíboros Magyarország prímása. Iványi Gábor a szegényeket "gyámolító", szélsőségesen magyarellenes lelkész, SZDSZ-politikus. Németh Sándor szélsőségesen cionista, agymosott keresztény bizniszszektát hozott létre. Tomás de Torquemada csak azért vezette az inkvizíciót, hogy elfedje saját zsidóságát.

"Zsidóként születtem és úgy is halok meg. Amikor keresztény lettem, nem szűntem meg az lenni, amivé szüleim tettek." (Jean-Marie Lustiger, Párizs püspöke)

"A zsidó olyan személy, aki zsidó vallásúnak vallja magát. De hogy milyen felületes ez a válasz, az könnyen látható egy egyszerű párhuzammal. Kérdezzük meg: Micsoda a csiga? Akkor a válasz ez lenne: A csiga olyan állat, mely a csigaházban lakik. A válasz nem helytelen, de nem kimerítő. A csigaház a csiga egyik anyagcsereterméke. Ugyanúgy, a zsidó vallás a zsidó közösségnek csupán egyik jellemzője. Azonkívül ismeretes, hogy a csiga levetheti házát, és utána még csiga marad. A vallását feladó zsidó hasonló helyzetben van. Mégis zsidó marad!" (Albert Einstein)

Herschel Grynszpan

A fiatal zsidó
Példa: Herschel Grynszpan, Ferdinand Cohen-Blind, Anne Frank, Jakov Blumkin, Yigal Amir, David Berkowitz, Leon Czolgosz, Dylan Klebold, Salamon Morel

A fiatal zsidók között ugyanannyi a jó, mint a nem fiatal zsidók között. A gyilkosságot és merényleteket sok zsidó már fiatal korától műveli, a fiatal izraeli "katonák" (terroristák) a palesztinokat, köztük gyerekeket terrorizálják, kínozzák és gyilkolják, miután elvették tőlük a földjüket. Grynspan 17 évesen gyilkolta meg a párizsi német követet. Cohen-Blind 22 évesen lőtt Bismarckra. A zsidók már fiatalon veszélyesek, ravaszak és minden szempontból olyanok, mint idősebb fajtársaik.

Az öreg zsidó
Példa: Efraim Zuroff, Faludy György, Elie Wiesel, Simon Wiesenthal, Kertész Imre, Szerencsés Imre, Biszku Béla

Az öreg zsidók már sikeresen leélték életük zömét, ám koruk sem szépíti meg múltbéli bűneiket. A 90 éves Biszku Béla vagy Salamon Morel ugyanaz a tömeggyilkos zsidó, aki fiatal korában volt, akit a nem zsidók önvédelemből réges-rég elpusztítottak volna, ha fajtársaik nem védelmezik őket.

Hilde Benjamin

A zsidó"nő"
Példa: Clara Zetkin, Hilde Benjamin, Golda Meir, Rosa Luxemburg, Hannah Arendt, Susan Sontag, Szenes Hanna

A zsidónő csak annyiban különbözik jellemében a zsidó férfitól, amennyiben a nők a férfiaktól. Ők vezetik a dekadens feminista mozgalmakat, szexuálisan legalább olyan perverzek, mint hímnemű társaik. Sokan közülük közönséges prostituáltak, luxusprostik, akik kihasználják a goj férfiak tudatlanságát, akik messziről elkerülnék őket, ha alaposabban ismernék romlott erkölcsüket, perverzióikat. Határozottan nem ajánlott közösködni velük, horribile dictu keveredni, a kevert fajúakban ugyanis a zsidó vér dominál. Jó néhány nemesi család elkorcsosult már így (Esterházy, Szemere, Dessewffy, Tisza).

"Tudnunk kell, hogy a zsidó fajta Ázsia és Afrika számos más fajtájának vérével átitatott sokszoros korcs (polyhybrid), mely a további kereszteződés folyamán szétesik a benne rejlő elemi, illetőleg tisztavérű fajtákra, úgyhogy a magyar-zsidó házasságból született gyermekeken az ősi fajtakomponensek bármelyike kiüthet, de mindig félreismerhetetlen zsidó bélyegek kíséretében." (Méhely Lajos)

"A zsidó bujaság szintén az évezredes zsidó sors­nak a szüleménye. (...) A bujaság olyan feltétlen attributuma a zsidó fajiságnak, hogy mindent beszen­nyez vele, amihez hozzányúl. (...) A bujaság korlátait, a szemérmet, a mértékletességet a zsidó lépten-nyomon gúnyolja és üldözi. Minthogy a bujálkodás tulajdon­képpen a test önzése, szépen összefér a zsidó fajiság általános önző jellegével." (Kiss Sándor)

"A zsidók – akiknek közismerten saját istenük van – mindenekelőtt már külső megjelenésükkel zavart keltenek a mindennapjainkban. Az ilyen külső, függetlenül attól, hogy melyik európai nemzethez tartozunk, valahogy kellemetlenül idegen minden nemzetnek. Ösztönösen úgy érezzük, hogy semmi közünk nem lehet valakihez, aki így néz ki." (Richard Wagner)

"Orruk, fülük nagy, szájuk furcsa, alsó ajkuk előredagad; olyan száj, amelyet mindig undorral láttam, úgy hogy el kellett fordítani róla a szemem. Hányásinger támadt a torkomban ettől a szájtól...(...)Nem éreztem soha külön szagát a zsidónak, de nem hiszem, hogy ne volna szaguk: faji szag, ami nekik nyilván izgató s kellemes, és más fajra izgatóan félelmes. Bűzös jelenség ez a két test. Kell, hogy valami penetráns szag jöjjön ki belőlük. Másképp nem érteni azt a gyorsan előálló fizikai rosszullétet, ami elfog a zsidók közt. Mikor a Szovjetházban voltam, ugyanolyan émelyítő hányásinger fogott el, mint mikor egyszer-kétszer a zsinagógában néztem őket, vagy egyáltalán nagy tömeg zsidót éreztem meg egy tömegben magam körül." (Móricz Zsigmond)

"Németek és magyarok között ha mesterséges politikai ellenszenv van is, ez nem terjed ki a nemi ösztönökre, Ha megszeretik egymást, minden különösebb faji gátlás nélkül egyesülnek. Ellenben ugyanezek a népek, még ha ideológiai befolyás nem lép is közbe, a zsidóval szemben általában biológiai ellenszenvet éreznek. Ne értsük félre, nem csupán fiziológiai ellenszenvet! Lehet a zsidó tisztább, finomabb, sőt szebb is, mégsem kell a vérnek és az ízlésnek." (Veres Péter)

A félzsidó Dániel Péter

A részben zsidó zsidó
Példa: Raoul Wallenberg, Beatrix holland királynő, Horn Gyula, Bibó István, Marcel Proust, Moldova György, Dániel Péter, David Beckham

A félzsidók és a még kisebb fokban zsidók legtöbbször nagyon zsidósak és teljesen zsidónak érzik magukat. Az egyik legmegdöbbentőbb a szőke hajú holland Beatrix királynő esete, akiben hihetetlenül kis mértékben van zsidó vér, mégis a Bilderberg-csoport oszlopos tagja. Dániel Péter az egyik legbotrányosabb magyarellenes zsidó degenerált volt, mielőtt alijázott Izraelbe, noha csak félig zsidó. Moldova György az egyik legnagyobb kommunista, Kádár János csodálója. A negyedzsidó Bibó hosszú tanulmányt írt az antiszemitizmusról. Beckham negyedzsidóként is zsidó iskolába járatta gyerekeit.

"A keresztség, sőt a keresztelődés sem ér semmit. Mi még századik ivadékunkban is zsidók maradunk, mint háromezer évvel ezelőtt voltunk. Még tízszeres kereszteződésben sem vesztjük el fajtánk illatát (a foetor judicust) s fajtánk bármilyen nővel való összeköttetésünkben is uralkodó marad: ifjú zsidók lesznek belőle." (Gans Edward)

A "nem zsidó" zsidó
Példa: Antall József, Gyurcsány Ferenc, Radnóti Miklós, Horn Gyula, Göncz Árpád

Egyes zsidók makacsul tagadják, hogy ők zsidók vagy zsidó identitásúak volnának, vagy azt vallják, származásuk semmit nem jelent számukra egy száraz adaton kívül, ám ők sem győzhetik le testüket. Antall Józsefet miniszterelnökké választották másodfokú kevert fajúként, ami után kiárusította az országot. Radnóti sokáig hadakozott zsidóságával, származását jelentéktelennek tüntette fel, mely szerinte nincs hatással világképére - marxista, magyarellenes, szocialista, perverz világképére. A genetika és a tudomány állása szerint a különböző fajú, fajtájú egyedek számos fizikai, szellemi, lelki tulajdonságukat, sőt egyes tapasztalataikat is átörökítik az utódokra. Ha egy zsidót vagy négert fehér család nevel fel, az teljesen fehér közegben szocializálódik, még akkor is távol áll majd a vér szerinti, fehér származású gyerektől.

"Aki zsidók véréből kisarjadt, az szükségszerűen megváltoztathatatlanul zsidó, ha az összes faji jellegvonások ellentéte lenne is és ha a legvadabb gyűlölője is fajának. A testét, a Szükségszerűségnek eme mikrokozmikus szimbólumát, nincs képességében megváltoztatni, és a test hordozza a fajt..." (Szerb Antal)

"Pedig a zsidókérdés lényegében éppen olyan egyszerű, mint amilyen átlátszó és egyszerű nyelvtanilag ez a mondat: a ragadozó ragadoz. És ennek az erős fajnak minden vér szerinti ravaszsága kellett ahhoz, hogy ezt az egyszerű, könnyen érthető lényeget körülvegye a hazugságok, az álhumanizmus, álszociológia, ál-szabadgondolkodás és álforradalom megtévesztő Bábelével." (Szabó Dezső)

A bűnös felmenőkkel rendelkező zsidó
Példa: Ungár Klára, Bauer Tamás, Pető Iván, Földes László (Hobo), Gadó János

Mondják, hogy az embert ne az ősei bűnei alapján ítéljék meg. Azonban a zsidó fajnál feltűnően sok nagy gazember utódja lesz szintén gazember.

David Cole

A holokausztkritikus zsidó
Példa: David Cole, Norman Finkelstein, J. G. Burg, Bobby Fischer, Israel Shahak, Israel Shamir

Köztük valóban előfordulnak jobb zsidók. Ugyanakkor egyes a holokausztot cáfoló zsidók magával a zsidósággal nem fordultak szembe. David Cole Auschwitzban járt, ahol kiderítette, hogy nem voltak emberölő gázkamrák. Norman Finkelstein megírta a Holokausztipar c. könyvet.

"Mert legyőztem sakkban a zsidókat és felfedtem csalásukat a sakknál, gyűlölnek. És természetesen azért is, mert mindenütt a világon megmondom, hogy soha nem volt holokauszt, ami teljes mértékben kitaláció. Semmi, de abszolút semmi nem igaz belőle." (Bobby Fischer)

Bobby Fischer

Az antiszemita zsidó
Példa: Fejér Lajos, Tomás de Torquemada, Gilad Atzmon, Benjamin Freedman, Bobby Fischer, Israel Shahak, Anton Arco-Valley, II. Ferdinánd aragóniai király, Frank Collin, Dan Burros, Jézus?

Az antiszemita zsidók közt található meg a legtöbb jobbnak nevezhető zsidó, azonban ezek fájdalmasan kevesen vannak. Egy részük viszont valójában nem is annyira antiszemita. Torquemada saját fajtársainak ezreit égette el saját származását elfedve. II. Ferdinánd Torquemada sugallatára űzött el több százezer zsidót Spanyolországból. Frank Collin pedofil volt és eltitkolta származását. Karinthy Ferencnek sok naplóbeli zsidóellenes megnyilvánulásáról tudunk, élete vége felé mégis visszatért a zsidósághoz, csak életstratégia volt ez részéről a 40-es évek pogromjai után.

Gilad Atzmon antiszemita, megveti a zsidóságot és palesztinnak tartja magát. Bobby Fischer is szívből gyűlölte a sátán népét.

A legjobbnak mondott zsidók

Néhányan a sokak által legjobbnak mondott zsidók közül, és az igazság róluk:

Albert Einstein. Fizikus, a fizika és a gondolkodás egyik legnagyobb ikonjaként emlegetik. Szemérmetlenül és gátlástalanul lopkodta el mások ötleteit, azokból élt. Feleségével, egy szerb fizikusnővel nagyon aljasul bánt. A cionizmus híve volt, szorgalmazta az atombomba létrehozását katonai célokra, emberek halálra sugárzására. Jellemző rá, hogy noha németül beszélt (vagy talán éppen azért), támogatta volna a német lakosság számának jelentős csökkentését a Morgenthau-terv szerint, németek tízmillióinak megölését. "Nem sok minden jut eszembe, amit ezzel szembe állíthatnék."

Angyal István. 56-os forradalmárparancsnok és kivégzett, aki meggyőződéses kommunista, marxista, antidemokrata volt.

Antall József. Negyedzsidó miniszterelnök. Túlliberális volt jobboldali létére, a kommunizmus bukása utáni első kormányfőként eladta, tönkretette az országot és nem büntette meg a kommunizmus bűnöseit.

David Beckham. Angliai futballista, rendkívül népszerű, lovaggá ütötték. Noha csak részben zsidó, gyerekeit zsidó iskolába járatja, rendkívül kéjsóvár, feleségét mindenkivel csalja. A zsidó sportoló/művész/tehetség megtestesítője.

Anne Frank. Naplóíró gyerek, egy büntetőtáborban halt meg. Naplója tele van rasszista, cionista és súlyosan németellenes szövegekkel.

Göncz Árpád. Író, politikus, köztársasági elnök. Katonakorában megszökött az egységétől és terrorista "partizánként" harcolt Magyarország ellen, azaz hazaáruló volt, később a magyarellenes SZDSZ prominens tagja és köztársasági elnök. "Európa segíts! Az információ rab, mint a kommunista időkben." - mondta köztársasági elnökként.

Hajós Alfréd. Magyarország első olimpiai bajnoka. Szabadkőműves volt és holokausztiparos.

Kertész Imre. Tehetségtelen író, aki mégis Nobel-díjat kapott, mivel az ún. holokausztról írt. Magyartalan stílusa volt, tele nyelvhelyességi, logikai hibákkal. Ami még súlyosabb, hogy magyarellenes és csaló. Szintén zsidó barátja emigrált 56-ban, mire ellopta a darabját, és hosszú évekig abból élt meg (na meg partizán élettársa fizetéséből). A magyarságot folyton gyalázza.
"...figyelembe véve tíz év fejleményeit, amióta Magyarország szabad és, úgymond, demokratikus állam, s amely tíz év során még inkább bezártak a „zsidóság” ketrecébe (a műveimmel együtt): mindennek fényében többé semmiféle nemzeti szolidaritást nem tudok kialakítani magamban az úgynevezett „magyarsággal”, azaz nincs magyar identitásom, nem érzek s nem gondolkodom együtt a kétségbeesett magyar ideológiával..."
"Az európai kultúra terméke vagyok, egy dekadens, ha akarja, egy gyökértelen. Ne kössön engem Magyarországhoz (...)Elég, hogy az Ön honfitársai zsidóvá tettek engem. A faji, nemzeti hovatartozás rám nem vonatkozik."
"A nyelv – igen, az egyetlen, ami köt. Milyen különös. Ez az idegen nyelv az anyanyelvem. Anyanyelvem, amelyen megértem gyilkosaimat."
"Magyarország végzet, amelynek se értelme, se magyarázata, és amely egyedülálló Európában. A magyarok görcsösen ragaszkodnak a sorsukhoz. A végén kétségkívül elbuknak, és nem fogják érteni, miért."

Neumann János. Matematikus, valóban kiváló képességekkel rendelkezett. A számítógépet azonban a propagandahazugságok ellenére nem ő alkotta meg, hanem Konrad Zuse, német mérnök. Neumann részt vett az atombomba létrehozásában, így a tömeggyilkosságban. Ő és a többi zsidó fizikus, Bohr, Einstein, Szilárd, Wigner, Teller, Fermi, stb. eredetileg Németországban akarta bevetni az atombombát, százezreket halálra sugározva, de ez végül "csak" Japánban sikerült nekik.

Radnóti Miklós. Magyarul író marxista, kommunista, antifasiszta költő, 1931-ben elítélték vallásgyalázás miatt, támogatta a zsidó kommunisták tömeggyilkosságait a spanyol polgárháborúban. Háború-, azaz honvédelemellenes volt. Feleségét nyíltan csalta annak barátnőjével. Felesége, Gyarmati Fanni meggyőződéses kommunista volt élete végéig, miként testvére is. 1945-öt minden bizonnyal felszabadulásként élte volna meg. "Világképem kialakulására nagy hatással volt Marx műve"

Jonas Salk. Amerikai virológus, a gyermekbénulás elleni védőoltás állítólagos feltalálója. A védőoltást előtte két évvel fejlesztette ki Howard Howe, de nem jelentette be a találmányt, mivel nem tartotta késznek. Salk elmebetegeken és saját családján hajtott végre orvosi kísérleteket.

Szerb Antal. Író, irodalomtörténész Nem szükséges hosszas kommentár a következő idézetekhez.
"Jóformán csak egy faj van: a zsidó; a többi mind keverék és meghatározhatatlan. A zsidó a legősibb faj, és a legtisztább faj (...)Hogy a zsidó vallás nem egyetemleges, az is mutatja legkülönb vallás-voltát. A többi mind az összes, keveredő, korcsosodó, elpusztuló fajok számára vallás, a zsidó vallás egy halhatatlan fajnak, az Isten választott népének vallása. A zsidók mindenkor érezvén választott voltukat, nem hagyhatták el hitüket másik hitért, mely mindenféle népek hite lehetett; szuperioris voltuk szuperioris öntudatának kifejezője vallásuk."
"Minden egyéniség-hajhászatom mellett megmaradok kaméleonnak."

Raoul Wallenberg. Zsidómentő, akiről elhallgatják, hogy maga is részben zsidó volt, és gyakorlatilag emberkereskedő volt, hatalmas mennyiségű aranyat találtak nála, mikor elfogták.

Elie Wiesel. Holokausztpápa. Szélhámos, hazug, csaló, uszító. Még az is kétséges, hogy egyáltalán ő-e Eli Wiesel... Nem hajlandó magyarul megszólalni. Ultracionista és Izrael-párti, egyszer azt tanácsolta, hogy a Moszad rabolja el az iráni elnököt, és állítsák bíróság elé, mert az Izrael elpusztításáról beszélt.
"Minden zsidónak valahol a lelkében kellene egy gyűlöleti sávot fenntartani - egészséges, férfias gyűlöletre - arra, amit egy német megszemélyesít és arra, amihez a német ragaszkodik."

Összefoglalás

Jó zsidók valóban nincsenek, vagy olyan elhanyagolhatóan kevesen vannak, hogy felesleges külön kitérni rájuk. Hogy a zsidó morálisan hasonlóan strukturált nép lenne, mint a többi, az csupán zsidó/liberális propaganda, sztereotípia vagy tévedés, naivitás. A jó zsidó ritka, mint a fehér holló. Az alábbiakban néhány, a többinél jobb zsidó következik:

Tiberius Julius Alexander
Júdeai, majd alexandriai helytartó, a zsidóbűnöző "filozófus", Alexandriai Philón unokaöccse. A 68-as görög-zsidó konfliktus idején bevetette a légiókat a hőzöngő zsidók ellen a gettóban, és Josephus Flavius szerint megöletett 50 000 zsidót. Részt vett Jeruzsálem ostromában is a zsidó háborúban. Később Vespasianus testőrségének parancsnoka volt.

John Amery
Apja hírhedt félzsidó németellenes háborús uszító és háborús miniszter Angliában, ő azonban antikommunista, fasiszta és nemzetiszocialista volt. A 2. világháború idején Németországba utazott, ahonnan népszerűsítette a nemzetiszocializmust, 1944-től a fasizmust is népszerűsítette Olaszországban és Doriot-nak is a híve volt. A Wehrmacht oldalán harcoló sereget próbált szervezni a brit hadifoglyokból. A háború után Angliában egy 8 percig tartó tárgyalás után halálra ítélték hazaárulásért és kivégezték, noha csak intellektuális "bűnöket" követett el és a kommunisták ellen akart harcolni. A hóhérja azt mondta, hogy ő volt a legbátrabb ember, akit kivégzett.

Anton Arco-Valley
Félzsidó német gróf, anyja gazdag zsidó bankárcsalád sarja. Ő ölte meg 1919-ben Kurt Eisnert, a patkányforradalomban elszakított Bajor Szabadállam zsidó miniszterelnökét, amivel nagy szolgálatot tett az emberiségnek. Először halálra, majd 5 évre ítélték. Ezután visszavonult a közélettől, és elvette unokatestvérét. Testvérének felesége Raoul Wallenberg unokatestvére volt...
"Eisner bolsevista zsidó. Nem német, nincsenek német érzései, hazafias gondolkodás és érzések idegenek számára. Az ország árulója."

Gilad Atzmon
Izraeli származású brit zenész, magát „büszke öngyűlölő zsidónak” és „héberül beszélő palesztinnak” tartja.
"Hasonlóan bibliai őseikhez, az izraeliek halálra verve szeretik látni az ellenfeleiket... bármilyen szörnyen is hangzik, az izraelieknek örömöt okoz mások szenvedése. Az együttérzés fogalma teljesen távol áll tőlük."

J.G. Burg
Cionizmus ellenes, holokausztkritikus zsidó, Németországban élt a háború után. Zsidók megverték az utcán, halála után nem voltak hajlandók a müncheni zsidó temetőbe befogadni. Szerinte ahhoz, hogy egy vallásos zsidó igazat mondjon, "minden keresztény szimbólumtól meg kell tisztítani a szobát... jelen kell lennie egy héber Bibliának és egy rabbinak... el kell mondani egy rabbinikus esküt, mely érvényteleníti a Kol Nidre anti-esküt."

Dan Burros
Fiatalon még bar micvója is volt, ám hamar szembefordult a sátán népével. Megszerette Hitlert és a németeket, belépett az amerikai nemzetiszocialista pártba és párttitkárjuk lett. Később a Ku Klux klán New York-i vezetője lett. Amikor megírta a Times, hogy zsidó származású, huszonnyolc évesen öngyilkos lett.

David Cole
Holokausztcáfoló. Auschwitzban rejtett kamerával filmezett, és bizonyítékokat talált arra, hogy nem volt holokauszt, több holokausztrevizionista perében vett részt. Később csavart egyet álláspontján, mert fajtársai halálosan megfenyegették.

Fejér Lajos - Magyarországi zsidó, aki döbbenetesen őszintén mutatja a zsidóságot "Zsidóság" c. könyvében. Napjainkban a zsidóság agyonhallgatja művét, pont őszintesége és realizmusa miatt.

Bobby Fischer
Világbajnok sakkozó, szenvedélyesen gyűlölte a zsidókat és cáfolta a holokausztot.
"Mert legyőztem sakkban a zsidókat és felfedtem csalásukat a sakknál, gyűlölnek. És természetesen azért is, mert mindenütt a világon megmondom, hogy soha nem volt Holokauszt, ami teljes mértékben kitaláció. Semmi, de abszolút semmi nem igaz belőle."
Egy halála után megtalált jegyzetfüzetben egészen őszinte véleményeket találunk a zsidókérdés ügyében, pl. egy 1999-es bejegyzés: "Halál a zsidókra! Egyszerűen meg kell ölni az anyabaszókat!" Ugyanabban az évben írta: "Ideje véletlenszerűen zsidókat gyilkolni."

Benjamin H. Freedman
Milliárdos zsidó, kezdetben a leghatalmasabb zsidó körökben mozgott, ám szakított a szervezett zsidósággal az 1945-ös judeo-kommunista győzelem után és élete hátra lévő, vagyonának jelentős részét, legalább 2.5 millió dollárt az Egyesült Államokat beterítő zsidó zsarnokság fölfedésének szentelte. Döbbenetes őszinteséggel beszélt a zsidók bűneiről. A zsidó maffia propagandista, agymosó tevékenysége mellett azonban hangját kevéssé hallották meg.

Fuchs Jenő
Négyszeres olimpiai bajnok tőrvívő. A háború idején önként jelentkezett a seregbe, munkaszolgálatosként aknaszedőként dolgozott, és megkapta a német Vaskeresztet.

Reinhard Heydrich
Német nemzetiszocialista politikus, magas rangú katonatiszt, a Cseh-Morva Protektorátus ügyvezető protektora, a Birodalmi Biztonsági Főhivatal (ez alá tartozott többek közt a Gestapo) vezetője. A zsidók deportálásának (zsidók szerint kiirtásának) egyik legnagyobb alakja a 2. világháború idején. Vitatottan zsidó, de ha valóban az volt, úgy az egyik legkiválóbb. Egy merénylet vetett véget életének.

Stephanie von Hohenlohe
Zsidó származású német hercegnő. 1914-ben meggyőzte a német Hohenlohe herceget, hogy tőle vár gyereket, aki ezért elvette. Válása után Párizsba, majd Londonba költözött, ahol Németországnak kémkedett. Jó viszonyban volt Hitlerrel és számos nemzetiszocialista politikussal. Himmler tiszteletbeli árjának nyilvánította. Az angol hadüzenet után az USA-ba utazott férjéhez, ahol letartóztatták majd internálták, és csak 1945-ben engedték szabadon. A háború után visszatért Németországba.

Stella Kübler
Er. Goldschlag. Németországi zsidónő. 1942-ben, amikor deportálták a berlini zsidókat, hamis papírokkal bújkált. 1943-tól, hogy ő és családja elkerülje a deportálást, a Gestapónak kutatott fel és súgott be hamis papírokkal bujkáló zsidókat (többek közt sok egykori iskolatársát). 600 és 3000 közti zsidót kapott el. Családja deportálása után is folytatta tevékenységét és összeházasodott egy másik zsidó besúgóval. A háború után a szovjetek és az amerikaiak is 10 évre ítélték. Később nyíltan antiszemita lett, és még három nem zsidó férje volt. Lányát elvették tőle, aki később alijázott. 1994-ben kiugrott lakása ablakán.

Horst Mahler
Német holokausztrevizionista, ügyvéd, 1/8 részben zsidó. A RAF alapítója, majd az NPD tagja. 11 évi börtönbüntetésre ítélték holokauszttagadás miatt 73 éves korában.

Emil Maurice
Hitler barátja és sofőrje. Hitler neki diktálta a Mein Kampf egy részét.

Erhard Milch
Német nemzetiszocialista tábornagy, a Luftwaffe egyik legfontosabb vezetője. Göring árjának nyilvánította. A háború után elfogták, 1954-ig börtönben ült.

Somló Bódog
Jogász. 1920-ban öngyilkos lett a trianoni gyalázatos országcsonkítás miatt.

Arthur Trebitsch
Német nyelvű író, filozófus, hatással volt Hitlerre. Zsidóellenes írásokat közölt, undorral tekintett saját származására, fajára. Azt gondolta, hogy a zsidók megmérgezték, mielőtt 1927-ben meghalt. Ismerte Hitlert, aki azt mondta egyik ismerősének 1935-ben: "Olvasson el minden mondatot Trebitschtől. Senki úgy le nem leplezte a zsidókat, mint ő."
"A zsidóság a német embert meg akarja semmisíteni, hogy a világ urává válhasson, és a német ember lesz az, aki ezt fölismeri, felismeri igazi ellenségét, és a zsidó világuralmat megakadályozza."

Otto Weininger
Osztrák filozófus, fő műve a Nem és jellem, melyben mélyrehatóan elemzi és éles kritikával illeti a zsidók és a nők tulajdonságait is. Hitler egyetértően idézi barátja és mentora, Dietrich Eckart véleményét, miszerint „egyetlen rendes zsidót ismert, Otto Weiningert, aki eldobta magától az életét, mikor felismerte, hogy a zsidó más népek bomlasztásából él".
"A zsidó antiszemitizmus ... azt bizonyítja, hogy senki, aki ismeri, a zsidót szeretetre méltónak nem érzi - még a zsidó sem."
"Amily kevéssé van a valóságban női méltóság, oly lehetetlen egy zsidó »dzsentlemen« elképzelése. Az igazi zsidóban nincs meg az a belső előkelőség, amelynek következménye a saját méltóság és az idegen Én megbecsülése. Nincs zsidó nemesség; s ez annál figyelemre méltóbb, mert hiszen a zsidók évezredek óta csak maguk közt szaporodtak."

Ide tartozik még Fejér Lajos, Bernard Lazare, Mordechai Vanunu, John Sack, Israel Shamir, Izrael Shahak, Horst Mahler, Nicholas Donin és a Zsidó disszidensek cikkben leírt személyek.

Egynémely további ismert ember témába vágó véleménye:

"Nem egy tiszteletreméltó zsidó létezik, — megengedem; de általában véve a legtöbb zsidóban van valami átkozott keverék, mely más fajtákban nem létezik, és melyet belőlük nem irthatni ki." (Széchenyi István)

"Ők egyszerűen a a legnagyobb gazemberek, akik valaha ennek a földnek a felületét összemocskolták." (Voltaire)

"A zsidók az emberiség szégyene. Ők mindent megvetnek, ami nekünk szent; nekik mindent szabad, amit mi bűnösnek tartunk. Valamennyi nép közül ők a legalantasabb faj." (Tacitus)

"A legrosszabbak minden ember között." (Posidonius)

"Vannak, akik tagadják, hogy egy-egy népközösség tagjaiban nagyjából ugyanaz a lélek él. Főleg zsidók szoktak elutasítani minden faj-elméletet, ösztönösen érezve, hogy ezekből fonják nyakukra az antiszemitizmus kötelét. Mások a tudományos exaktság nevében vonják kétségbe a faji elméletek valóban gyakran könnyelmű és pontatlan tételeit. (...)Aki szemléletes bizonyítékokat óhajt, olvassa el Pontoppidan, Romain Rolland, Proust, Jean Richard Bloch, Lacretele, Galsworthy, Wassermann, Thomas Mann, Brod, Ilja Ehrenburg, Salom As, Móricz, Babits regényeinek és drámáinak zsidó motivumú részeit, s látni fogja, mily hasonlók egymáshoz a legkülönbözőbb népek közt élő zsidók s milyen egyforma a környezetükhöz való viszonyuk. Vállalkozni mernék rá, hogy akár valamennyi zsidó ismerősöm jellemét, az emberekhez való viszonyukat, boldogságérzésüknek hiányait megmagyarázzam a származásukból. Zsidó emberek megértésénél oly fontos ez a szempont, akár a gazdasági helyzet vagy a szexualitás tekintetbe vétele; olykor még fontosabb is." (Komlós Aladár)

Lásd még